Kerületi hírek

A társasházakra vonatkozó szabályozás a veszélyhelyzet alatt

2020. november 24.

Több társasház számára fontos, hogy a veszélyhelyzet alatt hogyan lehet a lakók/ház számára fontos ügyeket intézni. A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház nem tarthat közgyűlést.De mit és hogyan lehet intézni? A Magyar Közlönyből kiderül.

A Magyar Közlöny november 16-i számában a legfontosabb tudnivalók:

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rögzíti, hogy a  veszélyhelyzet ideje alatt a  társasház nem tarthat közgyűlést. Ha az  éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, e tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie. Ezzel ellentétben mégis közgyűlést kell tartani, ha azt a  tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a  napirend, az  ok és a  közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ilyenkor a  döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, még azon tárgykörökben is, melyekben azt a  szervezeti-működési szabályzat (szmsz) vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. Az  írásbeli szavazás módjára az szmsz rendelkezései az irányadók, ennek hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait a  közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az  írásbeli szavazás eredményét a  közös képviselő vagy az  intézőbizottság elnöke a  szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.

A társasház működése körében, valamint az érintettek egymás közti viszonyaiban írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható a nyilatkozattevő személye, a nyilatkozat tartalma, megtételének időpontja és a címzett személye.

Az intézőbizottság abban az esetben is ellátja a feladatait, ha a feladatok ellátására képes tagok száma az eredetileg megválasztott taglétszámhoz képest, akár a  társasházi törvényben rögzített minimumlétszám (legalább három tag) alá csökken. Ebben az időszakban a közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot), és ezzel megegyezően a közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg. Ha a  megbízatás a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a  közös képviselő (intézőbizottság) az  új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait változatlan díjazás mellett ellátni.

Ha a  megbízatás más okból szűnik meg, vagy a  közös képviselő (intézőbizottság) a  veszélyhelyzet folytán nem képes ellátni a  feladatait, az  új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja. Az  új közös képviselőt (intézőbizottságot) a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell megválasztani.

A szemelvényt Dr. Mátyás Ferenc jogász ( ferencvárosi önkormányzati képviselő) készítette.

 

« vissza